مبلغ جمع آوری شده: 1,503,499,007 ریال
مکان: کرمان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی