مبلغ جمع آوری شده: 700,126,000 ریال
مکان: کردستان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی