مبلغ جمع آوری شده: 2,068,662,121 ریال
مکان: کرمانشاه
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی