مبلغ جمع آوری شده: 1,113,792,119 ریال
مکان: گلستان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی