مبلغ جمع آوری شده: 1,437,216,000 ریال
مکان: لرستان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی