مبلغ جمع آوری شده: 2,536,196,098 ریال
مکان: مازندران
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی