مبلغ جمع آوری شده: 1,050,751,111 ریال
مکان: مرکزی
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی