مبلغ جمع آوری شده: 1,541,545,010 ریال
مکان: هرمزگان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی