مبلغ جمع آوری شده: 1,305,868,008 ریال
مکان: همدان
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی