مبلغ جمع آوری شده: 604,742,794 ریال
مکان: یزد
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی