مبلغ جمع آوری شده: 167,346,000 ریال
مکان: قم
مدرسه:
پویش: پویش آجرهای مهربانی