پویش آجرهای مهربانی

شهرستان تهران احداث
شهرستان تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 2,595,136,345 ریال تعداد مشارکت ها: 41383 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان آذربایجان شرقی احداث
استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی مبلغ جمع آوری شده: 2,931,678,022 ریال تعداد مشارکت ها: 32382 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان آذربایجان غربی احداث
استان آذربایجان غربی
آذربایجان غربی مبلغ جمع آوری شده: 882,470,248 ریال تعداد مشارکت ها: 13539 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان اصفهان احداث
استان اصفهان
اصفهان مبلغ جمع آوری شده: 1,830,813,233 ریال تعداد مشارکت ها: 31561 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان البرز احداث
استان البرز
البرز مبلغ جمع آوری شده: 3,936,849,709 ریال تعداد مشارکت ها: 10498 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان ایلام احداث
استان ایلام
ایلام مبلغ جمع آوری شده: 1,134,206,000 ریال تعداد مشارکت ها: 24868 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان اردبیل احداث
استان اردبیل
اردبیل مبلغ جمع آوری شده: 2,753,897,000 ریال تعداد مشارکت ها: 24185 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان بوشهر مصالح
استان بوشهر
بوشهر مبلغ جمع آوری شده: 884,352,000 ریال تعداد مشارکت ها: 14759 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان چهارمحال و بختیاری احداث
استان چهارمحال و بختیاری
چهارمحال وبختیاری مبلغ جمع آوری شده: 1,451,855,094 ریال تعداد مشارکت ها: 9245 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خراسان رضوی احداث
استان خراسان رضوی
خراسان رضوی مبلغ جمع آوری شده: 2,063,371,503 ریال تعداد مشارکت ها: 20988 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خراسان شمالی احداث
استان خراسان شمالی
خراسان شمالی مبلغ جمع آوری شده: 1,592,922,111 ریال تعداد مشارکت ها: 10568 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خراسان جنوبی احداث
استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبی مبلغ جمع آوری شده: 1,464,128,188 ریال تعداد مشارکت ها: 32274 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان خوزستان احداث
استان خوزستان
خوزستان مبلغ جمع آوری شده: 6,598,252,142 ریال تعداد مشارکت ها: 136451 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان زنجان احداث
استان زنجان
زنجان مبلغ جمع آوری شده: 878,709,800 ریال تعداد مشارکت ها: 5270 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان سمنان احداث
استان سمنان
سمنان مبلغ جمع آوری شده: 797,945,000 ریال تعداد مشارکت ها: 19727 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان سیستان و بلوچستان احداث
استان سیستان و بلوچستان
سیستان وبلوچستان مبلغ جمع آوری شده: 2,830,599,317 ریال تعداد مشارکت ها: 11263 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان فارس احداث
استان فارس
فارس مبلغ جمع آوری شده: 2,688,810,002 ریال تعداد مشارکت ها: 21677 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان قزوین احداث
استان قزوین
قزوین مبلغ جمع آوری شده: 1,136,998,029 ریال تعداد مشارکت ها: 19826 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کرمان احداث
استان کرمان
کرمان مبلغ جمع آوری شده: 1,503,499,007 ریال تعداد مشارکت ها: 24734 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کردستان احداث
استان کردستان
کردستان مبلغ جمع آوری شده: 703,646,000 ریال تعداد مشارکت ها: 13214 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کرمانشاه احداث
استان کرمانشاه
کرمانشاه مبلغ جمع آوری شده: 2,068,662,121 ریال تعداد مشارکت ها: 82071 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان کهگیلویه و بویراحمد احداث
استان کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد مبلغ جمع آوری شده: 506,109,888 ریال تعداد مشارکت ها: 3324 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان گیلان احداث
استان گیلان
گیلان مبلغ جمع آوری شده: 3,123,362,417 ریال تعداد مشارکت ها: 99910 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان لرستان احداث
استان لرستان
لرستان مبلغ جمع آوری شده: 1,437,216,000 ریال تعداد مشارکت ها: 34294 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان مازندران احداث
استان مازندران
مازندران مبلغ جمع آوری شده: 2,536,196,098 ریال تعداد مشارکت ها: 45437 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان مرکزی احداث
استان مرکزی
مرکزی مبلغ جمع آوری شده: 1,056,681,111 ریال تعداد مشارکت ها: 2855 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان هرمزگان احداث
استان هرمزگان
هرمزگان مبلغ جمع آوری شده: 1,545,415,010 ریال تعداد مشارکت ها: 20803 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان همدان احداث
استان همدان
همدان مبلغ جمع آوری شده: 1,305,868,008 ریال تعداد مشارکت ها: 15816 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان یزد احداث
استان یزد
یزد مبلغ جمع آوری شده: 604,742,794 ریال تعداد مشارکت ها: 20677 پویش: پویش آجرهای مهربانی
شهر تهران احداث
شهر تهران
تهران مبلغ جمع آوری شده: 812,389,000 ریال تعداد مشارکت ها: 4921 پویش: پویش آجرهای مهربانی
استان قم احداث
استان قم
قم مبلغ جمع آوری شده: 167,346,000 ریال تعداد مشارکت ها: 1368 پویش: پویش آجرهای مهربانی